Powiatowy Zarząd Dróg zlecił usunięcie 44 drzew obumierających i obumarłych. Zagrażają one bezpieczeństwu ruchu drogowego

F. 1111111 drzewa 2Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie zlecił usunięcie drzew z pasów drogowych dróg powiatowych, tym razem położonych na terenie Gminy Iława. Drzewa, o których mowa, są obumarłe, obumierające, nie rokujące szans na przeżycie i co ważne, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W tej sprawie PZD wystąpił w wnioskiem do Wójta Gminy Iława, w listopadzie 2017 roku. W tym samym miesiącu wójt wszczął postępowanie administracyjne  w sprawie wydania stosownego zezwolenia, poprzedzone to było oględzinami owych drzew przy udziale dwóch przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatu oraz Urzędu Gminy Iława. Decyzja administracyjna została jednak wstrzymana ze względu na fakt, że na niektórych z drzew przeznaczonych do usunięcia, występował chroniony gatunek porostu. Konieczne było zezwolenie na zniszczenie okazów i siedlisk tych chronionych organizmów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wydała takie zezwolenie w marcu 2018 roku. Powodem zawieszenia decyzji był także fakt, że cztery jesiony i jedna brzoza brodawkowata, bedące na liście do wycinki, ronie na terenie Praku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. W listopadzie 2018 roku dyrektor Parku pozytywnie zaopiniował wniosek. Gmina Iława odwiesiła postepowanie, czego wynikiem jest zlecenie wycinki wskazanych drzew przez  Powiatowy Zarząd Dróg.

Drzewa mają być usunięte do końca lutego 2019 roku, gdyż musi to nastąpić poza sezonem lęgowym ptaków, który występuje w okresie od 1 marca do 15 października. Powiatowy Zarzad Dróg posadzi natomiast 46 drzew liściastych gatunków rodzimych, m.in. lipy drobnolistne, klony zwyczajne. Ma to nastąpić do 30 czerwca 2020 roku. Bedą one posadzone na terenie Gminy Iława.

W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca prac - Firma Spomer z Iławy, która zaproponowała najniższą cenę. W poniedziałek 18 lutego podpisana zostanie stosowna umowa z wyłonionym wykonawcą.

Na czym polegać bedzie praca? Będzie to wycinka 44 sztuk drzew; wywiezienie drewna,; uporządkowanie pasa drogowego z gałęzi, trocin i innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych prac; zakup drewna opałowego pozyskanego z wycinki.

  • Zakupu drewna opałowego pozyskanego z wycinki, zgodnie z Uchwałą nr 163/753/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarki drewnem pozyskiwanym z pasa drogowego, za łączną kwotę brutto 4.975,22 zł.